İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hastanesi
X

TEDAVİLER

SAĞLIKLA
Gülümse

İletişim Hattı

444 0 987

KVKK

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ADSM) HASTALARA AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”), Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Kent Üniversitesi (“KENT”) tarafından bünyesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADSM) faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL İŞLİYORUZ?

Hasta Kayıt

Kent’e hasta olarak giriş yaptığınızda öncelikle T.C. Kimlik Numaranız talep edilir. Bu kişisel veriniz anlık olarak otomatik sistem üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (“EGM”) bildirilir. Sistemin doğrulama yapması halinde ad, soyad, doğum tarihi ve yeri, anne baba adı ile adres bilgileriniz otomatik olarak kaydınızı aldığımız Hastane Bilgi Yönetim Sistemine (“HBYS”) akar. 

Bu işlemin ardından aşağıdaki verileriniz HBYS sistemine kaydınızın tamamlanması amacıyla personelimiz tarafından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir:

 • Cep Telefonu
 • E-posta Adresi
 • Mesleği
 • Cinsiyet bilgisi
 • Özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileri
 • Randevu bilgisi

Bu işlemler neticesinde tüm misafirlerimize birer “Hasta Kodu” atanmaktadır.

Tüm bu verilerin işlendiği HBYS üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna (“SGK”) ait Medula sistemine anlık olarak aktarım yapılmaktadır.

Sağlık Hizmeti

Kayıt işlemi tamamlanan hastalarımız aşağıdaki verileri talep ettikleri sağlık hizmetin sunulması sırasında ve bu hizmetin doğası gereğince, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan sağlık personeli ve hekimlerimiz tarafından “tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere işlenecek ve HBYS’ye kaydedilecektir:

 • Sağlık Verileri (Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri sonucu elde edilen ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) Tüm bu veriler T.C. Sağlık Bakanlığına (“Bakanlık”) bağlı E-Nabız sistemine anlık olarak aktarılmaktadır.

III. Hasta Çıkış

Hastalarımız tıbbi hizmetleri tamamlandıktan sonra ilgili sigortalılık durumuna göre tıbbi hizmet bedelinin tahsilatı ve fatura düzenlenmesi amaçlarıyla ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak aşağıdaki verileri işlenmektedir:

 • İsim Soyisim
 • Banka Hesap Bilgileri
 • Kredi Kartı Numarası
 • Fatura Bilgileri

Çağrı Merkezi

KENT çağrı merkezlerini aradığınızda randevu taleplerinizin oluşturulması, bilgi taleplerinizin cevaplanması ve/veya herhangi bir başka talebinizin alınması amacıyla aşağıdaki kişisel verileriniz “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenir:

 • İsim Soyisim
 • Telefon Numarası
 • T.C. Kimlik Numarası
 • E-posta Adresi
 • Randevu Bilgisi
 • Telefon Görüşmesi Ses Kaydı
 • Şikayetler

Hasta Memnuniyeti

Hasta çıkış işlemleri sırasında sunulan sağlık hizmetlerini kalitesinin arttırılması, misafir deneyiminin ölçülmesi ve memnuniyetin artırılması amaçlarıyla açık rızanıza dayanılarak aşağıda yer alan kişisel verileriniz, “Hasta Memnuniyeti Anketi”ni doldurmanız suretiyle otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla işlenecektir.

 • İsim Soyisim
 • Telefon numarası
 • E-posta adresi
 • Cinsiyet
 • Başvurulan poliklinik
 • Hizmet alınan hekimin adı
 • Yaş aralığı
 • Eğitim durumu
 • İlk kez hizmet alıp almama
 • Hasta ya da hasta yakını olma durumu
 • Hizmet kalitesini değerlendirme sorularına verilen cevaplar
 • Hizmet puanı
 • Diğer görüş ve öneriler

Ayrıca, sadece ilgili kişinin KVKK ve ETK kapsamında onayı bulunması halinde, sunulan sağlık hizmetlerini kalitesinin arttırılması ve misafir deneyiminin ölçülmesi, memnuniyetin artırmak amaçlarıyla SMS/Email vb. üzerinden hasta memnuniyet anketi gönderilecektir.  

Hastane Kapalı Devre (CCTV) Kamera Sistemi

KENT’te kapalı devre kamera sistemi ile izleme ve kayıt yapılmaktadır. Bu süreçte merkezimizi ziyaret eden tüm ziyaretçilerimizin fiziksel mekân güvenliği ile görsel ve işitsel kayıtları veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ile ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik olarak işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL AKTARIYORUZ?

Sağlık Hizmeti

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz Bakanlık, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Merkezleri ve Bakanlığa bağlı sair birimler başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yetkili makamlar tarafından görevlendirilen kişiler tarafından ya da kurulan Medula, E-Nabız ve benzeri otomatik sistemler kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlara bildirim ve/veya raporlama yükümlülüğümüz kapsamında, tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurtiçi ve yurtdışındaki laboratuvarlar, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlara, tüm hastanelerimiz tarafından kullanılan ortak HBYS üzerinden bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz ve/veya grup şirketlerimize, sevk edilmeniz gerektiğinde ilgili sağlık kuruluşuna, yurtdışında bulunan bir hekimden ikinci görüş talep etmeniz halinde yurtdışındaki ilgili sağlık kuruluşuna, ve yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilere sağlık hizmetlerinin sunulması amacıyla ve “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” hukuki sebebine dayanarak aktarılacaktır.

Ayrıca T.C. kimlik numarası ile sınırlı kalmak üzere kişisel veriniz yetkili kamu kurum ve kuruluşların bilgi vermek amacıyla “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak EGM’ye aktarılacaktır. 

Üçüncü Kişilerden Alınan Hizmetler

Taşeronlarımız, iş ortaklarımız, danışmanlık aldığımız, yetki verdiğimiz kanuni temsilciler ve üçüncü kişilere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler ve kanuni temsilcileri ile sadece alınan hizmet ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde ve hizmet süresince KVKK’nın gereği olan tüm teknik ve idari tedbirleri alacaklarına dair taahhütnamelerin alınması ön koşuluyla aktarılacaktır.

Sigorta Hizmeti

KENT’te SGK kapsamında bulunan misafirlere sunulan özel sağlık hizmetleri ile ilgili olarak ve bu kapsamda tamamlayıcı sağlık sigortası veya özel sağlık sigortasından yararlanma amacıyla, ilgili kişiye ait isim soyisim ve cep telefonu numarası bilgisi tıbbi teşhis ve tedavinin sunulması için işlenmiş tüm kişisel sağlık verileri bu konuda ayrıca talep edilecek açık rızaya dayanılarak, iş birliği sözleşmesi yapılmış danışman ve sigorta brokerlik şirketine aktarılır. 

İşbirliği İçerisinde Olduğumuz Eğitim/Öğretim Kurumları

ADSM, Kent Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan bir uygulama ve araştırma merkezidir. Bu vesileyle üniversite bünyesinde eğitim ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “kişisel verileriniz kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” hukuki sebebine dayanarak kişisel verileriniz aktarılmaktadır.

İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamındaki;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak “KVKK Erişim / Bilgi Talep Formu” üzerinden KENT’e iletebilirsiniz.

Bilgi Talep Formu İçin Tıklayın

Veri Sorumlusu

İstanbul Kent Üniversitesi

Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

444 0 987

www.kentdis.com

Whatsapp'tan Yazın
Online Randevu